Aktuálne možnosti zapojenia sa

Práve teraz prebieha prerokovanie konceptov urbanistickej štúdie, súčasťou ktorého je aj verejné stretnutie 6.2.2019 o 17:00 v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka. Samotné pripomienky ku konceptom štúdie je možné podať do 22.2.2019.

Viac o prerokovaní konceptov urbanistickej štúdie:

Prerokovanie konceptov UŠ

Následné kroky urbanistickej štúdie

Po prerokovaní konceptov štúdie príde k vyhodnoteniu a zapracovaniu pripomienok a následne na ich základe k vypracovaniu Návrhu urbanistickej štúdie a k jeho pripomienkovaniu (dotknutými orgánmi verejnej správy a verejnosťou) a na záver k prerokovaniu Návrhu Mestským zastupiteľstvom.

Zapájanie verejnosti v roku 2018

V roku 2018 prebiehala participácia ku Konceptom riešenia urbanistickej štúdie. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo až 2700 z vás.

Prehľad participácie v 2018

 • Dotazník pre širokú verejnosť (od 8.2. do 20.3.2018), ktorého výsledky boli spracované do výslednej správy s odporúčaniami verejnosti (viď nižšie)
 • Pripomienkovanie Návrhu zadania štúdie od 12.2. do 19.3. 2018, s verejný prerokovaním zadania dňa 28.2. 2018
 • Debaty v ARCHA 14.3 a 15.3.2018
 • Odborné stretnutie formou cykloprechádzky so zástupcami odbornej a organizovanej verejnosti na témy Mobilita 3.7.2018 a Zeleň 4.7.2018, a stretnutie pre širšiu verejnosť 10.7.2018.

Okrem nami organizovaných akcií sme:

 • 1.3.2018 Pred­stavili urbanistickú štúdiu a participáciu k nej na v rámci Petržalských historických večerov na tému Aké chceme okolie električky v Petržalke?
 • 12.3.2018 Pre­zentovali projekt participácie k Chorvátskemu na konferencii európskych „placemakerov“ Cities for All v švédskom Štokholme, kde sme zároveň viedli jednu z diskusných skupín na workshope Celebrating examples from Southern and Eastern Europe.
 • 5.6.2018 Projekt participácie k riešeniu okolia Chorvátskeho ramena bol prezentovaný na LaUrBa – téma: zeleň
 • 12.6.2018 Pre­zentácia projektu Participácie k Petržalskej osi a ďalších projektov pod vedením UHA delegácii pražských urbanistov združených v projekte Bieno

Online dotazníkový prieskum

V 1. polovici roku 2018 uskutočnil Útvar Hlavnej architektky HM SR Bratislavy dotazníkový prieskum. Jeho cieľom bolo získať informácie, ktoré pomôžu formulovať základné odporúčania pre spracovateľov urbanistickej štúdie “Rozvojová os Petržalky”. Prieskum mal tiež priniesť kontextové informácie, dotvárajúce celkový obraz nielen o riešenom území, ale aj o celej Petržalke.

Viac o priebehu a vyhodnotení dotazníka

Schéma participácie pri priebehu urbanistickej štúdie

Participácia v roku 2017

V roku 2017 sa zbierali podnety, ktoré boli využité ako pre tvorbu Zadania urbanistickej štúdie. Boli použité ako vstupy pri definovaní Cieľov zadania urbanistickej štúdie a budú ďalej tvoriť podnety pre návrhové fázy urbanistickej štúdie (pre Koncepty a Návrh urbanistickej štúdie).

Workshopy s odbornou verejnosťou

Prerušený participačný proces sa znovu rozbehol po začatí prác na urbanistickej štúdii a reálnosti využitia jeho výstupov. (tj. po ukončení verejného obstarávania na spracovateľa štúdie a podpísaní Zmluvy o dielo k Urbanistickej štúdii – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, MAGST 17 00081, v marci 2017).

V období apríl – jún 2017 začal Útvar hlavnej architektky odbornú časť participácie – Workshopy s odborníkmi na témy:

 • Zeleň a životné prostredie – 25.4. 2017
 • Architektúra, urbanizmus a verejné priestory – 9.5. 2017
 • Mobilita – 17.5. 2017

Workshopy viedli Ing. M. Šveca a Ing.arch. Z. Paulíniovej a výstupy z workshopov spracovali Ing.arch. Z. Paulíniová a Ing.arch V. Kiseľová.
Výstup z workshopov bol prezentovaný zúčastneným odborníkom na Sumarizačnom stretnutí 28.6. 2017 a bol spracovaný do finálneho dokumentu „Participácia verejnosti – Kľúčové výstupy z odborných workshopov 2017“, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Terénny dotazník

Súčasne Útvar Hlavnej architektky realizoval základný prieskum verejnej mienky v teréne, ktorý mal za cieľ zistiť aktuálne názory obyvateľov a ich informovanosť. Jeho výsledky slúžia ako podklad pre práve prebiehajúci Dotazníkový prieskum verejnej mienky.

Terénny dotazník sa zameriaval sa na mapovanie potrieb obyvateľov a návštevníkov územia, vnímanie územia a informovanosť o tom čo je v danej lokalite naplánované. Bol realizovaný priamym dopytovaním v okolí Chorvátskeho ramena, Draždiaka a Sadu J. Kráľa a na Dostihovej dráhe v Petržalke v dňoch 17.6., 17.8., 18.8., 23.8., 24.8., 30.8. a 31.8. 2017. Zozbieralo sa 108 vyplnených dotazníkov od vyše 150 ľudí, kedže mnohí zapojení boli dvojice a skupiny. Odpovede zozbierané v teréne boli roztriedené podľa opakujúcich sa tém a najčastejších vyjadrení – tieto sa následne premietli do výberu odpovedí v dotazníku pre širokú verejnosť.

Začiatok participácie pre okolie Petžalskej osi

Prvé kroky

Ako prvé boli ešte roku 2013 (24.6. 2013) verejnosti predstavené a dané na pripomienkovanie súťažné podmienky verejnej anonymnej ideovej urbanistickej súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Pripomienky sa následne zapracovali do súťažných podmienok.

Následne boli v rámci participačného procesu v roku 2014/2015 uskutočnené tzv. Hĺbkové rozhovory – prieskum názorov založený na rozhovoroch s mienkotvornými osobnosťami Petržalky, ktorý pomohol zhodnotiť silné a slabé stránky územia a zmapovať predstavu o participatívnom rozvoji územia.

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606