Prieskum verejnosti k tvoriacej sa urbanistickej štúdii

V 1. polovici roku 2018 uskutočnil Útvar Hlavnej architektky HM SR Bratislavy dotazníkový prieskum. Jeho cieľom bolo získať informácie, ktoré pomôžu formulovať základné odporúčania pre spracovateľov urbanistickej štúdie “Rozvojová os Petržalky”. Prieskum mal tiež priniesť kontextové informácie, dotvárajúce celkový obraz nielen o riešenom území, ale aj o celej Petržalke.

Výsledky dotazníkového prieskumu

Skúmané témy v dotazníku sme identifikovali na základe predošlých prieskumov – individuálnych rozhovorov s kľúčovými aktérmi, fokusových skupín a workshopov s expertmi a expertkami. Zaujímali sme sa aj o vnímanie Petržalky, jej problémy a potenciál, správanie ľudí (pohyb, návštevnosť), vnímané priority ľudí či úroveň informovanosti o územnom plánovaní.

Kvantitatívne zistenia vo forme grafov (otázky, ponúkajúce možnosť voľby) sme tam, kde to bolo možné, potvrdili aj výstupmi z otvorenej otázky, na ktorú odpovedalo 800 respondentov. Samotné podnety z tejto otázky zabrali temer 60 strán.

Sledujte ďalšie kroky

Prihláste sa na odoberanie newslettru: https://goo.gl/…mlq7wulbdSG3,
alebo nás sledujte na facebooku: www.facebook.com/…ciaPetrzalka
a budeme vás informovať o výsledkoch dotazníka a o ďalších krokoch pri rozvoji Petržalky

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606