Prerokovanie konceptov urbanistickej štúdie

Prerokovanie konceptov Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje prerokovanie Urbanistickej štúdie – „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ – koncept riešenia ktoré sa uskutoční v dňoch 3.1.2019 – 22.2.2019 pričom verejné prerokovanie spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 6.2.2019 o 17­.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Bratislava Petržalka.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., autorizovaný architekt SKA 0068 a kol.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej, reg. č. 300.

Koncept Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa www.bratislava.sk v časti Samospráva – Hlavná architektka a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 22.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk – do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Zverejnenie prerokovania na webe HM SR, Bratislava

https://www.bratislava.sk/…si-petrzalka

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606