Urbanistická štúdia “Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky”

Priebeh urbanistickej štúdie

Urbanistické štúdie vznikajú, aby načrtli základné možnosti rozvoja územia, určili jeho limity, či vytvorili priestor pre rozvoj jeho funkcií. Urbanistická štúdia v procese tvorby územnoplánovacej dokumentácie má zákonom presne stanovené náležitosti a postup spracovania a okrem iného musí byť prerokovaná dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zaoberá územím okolo Chorvátskeho ramena v Petržalke (os Petržalky). Nadväzuje na Medzinárodnú urbanistickú súťaž návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ a jednou zo základných podmienok pri jej tvorbe je zapojenie verejnosti formou participatívneho procesu.

Hlavnými cieľmi urbanistickej štúdie sú:

  • prehodnotiť územný plán mesta v danej lokalite
  • podporiť prírodný charakter priestoru okolo Chorvátskeho ramena
  • navrhnúť urbanistickú koncepciu územia
  • navrhnúť koncepciu dlhodobo udržateľnej mobility s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu v prepojení na MHD
  • navrhnúť koncepciu verejných priestorov v lokalite

Štúdia a električka

Urbanistická štúdia rieši územie okolia Chorvátskeho ramena v ktorom je v súčasnosti spracúvaný aj projekt predĺženia električky do Petržalky (projekt stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“).

Pre projekt električky bolo vydané právoplatné stanovisko EIA, v súčasnosti prebieha územné konanie a nasledovať bude ešte stavebné konanie a samotná realizácia stavby. Sprevádzkovanie druhej časti električkovej trate v Petržalke je plánované v roku 2023.

Urbanistická štúdia – Riešenie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky vo svojich východiskách plánovaný projekt električkovej trate rešpektuje.

1. Verejné obstarávanie na spracovateľa Urbanistickej štúdie

Spracovateľom urbanistickej štúdie je tím Bohumila Kováča, uznávaného urbanistu a Petržalčana, pôsobiacieho na Fakulte Architektúry STU v Bratislave.

Podpísanie zmluvy o dielo – marec 2017
Zverejnenie zmluvy o dielo 17.3. 2017
Platnosť zmluvy od 18. 3. 2017

2. Tvorba samotnej urbanistickej štúdie

Etapa a). Analýzy a problémy súčasného stavu územia – odovzdanie spracovateľom do 17.07. 2017 (textový dokument s grafickými prílohami)

Etapa b). Návrh zadania a čistopis zadania – odovzdanie spracovateľom do 17.10. 2017 (textový dokument s grafickými prílohami)
Spracovateľ odovzdáva Návrh zadania, ktorý je následne verejne prerokovaný.

V rámci prerokovania zadania je Návrh zadania doručený dotknutým orgánom verejnej a štátnej správy (Mestská časť Bratislava Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj,…) na odsúhlasenie, prípadne pripomienkovanie. Návrh je zároveň verejne vyvesený a dostupný pre širšiu verejnosť, ktorá tiež môže zaslať pripomienky. Okrem toho je Návrh zadania predstavený na verejnom stretnutí.

Záverečným krokom tvorby zadania je vyhodnotenie pripomienok k zadaniu a vytvorenie Čistopisu zadania.

Etapa c). Koncepty riešenia UŠ – odovzdanie do 17.10.2018 (grafické dokumenty doplnené textovou časťou)
V tejto etape budú vypracované dva varianty riešenia, tak ako ich definuje zadanie štúdie.

Etapa d) Návrh urbanistickej štúdie – odovzdanie do 3 mesiacov od Súborného stanoviska HM SR Bratislava ku Konceptom urbanistickej štúdie. (grafické dokumenty doplnené textovou časťou)

Po odovzdaní každej etapy spracovateľom (tímom prof. B. Kováča, víťaza architektonickej súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky) má Útvar Hl. architektky nárok podať pripomienky k obsahu diela. Po zapracovaní týchto pripomienok spracovateľom príde k potvrdeniu prevzatia a ukončenia etapy alebo napr. k prerokovaniu

3. Schvaľovanie urbanistickej štúdie

Urbanistická štúdia bude na záver prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a predložená na prijatie v Mestskom zastupiteľstve HM SR Bratislava.

Po zapracovaní pripomienok dotknutých orgánov bude predložená na prijatie v Mestskom zastupiteľstve mesta Bratislavy.

4. Pokračovanie štúdie

Urbanistická štúdia bude následne slúžiť ako podklad pre zmenu územného plánu mesta a k vytvoreniu podrobnejších územných plánov zón, ktoré jasne a pevne stanovia, čo sa kde môže stavať, kde a v akom rozsahu sa má zachovať alebo rozvíjať zeleň a aké funkcie sú prípustné.

Dokončené etapy štúdie

V súčasnosti je už odovzdaná prvá etapa urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky Etapa a) Analýza a problémy súčasného stavu územia

Etapa a) Analýza a problémy súčasného stavu územia

Etapa b). Návrh zadania a čistopis zadania

Spracovateľ odovzdal Návrh zadania, ktorý bol následne verejne prerokovaný.

V rámci prerokovania zadania bol Návrh zadania doručený dotknutým orgánom verejnej a štátnej správy (Mestská časť Bratislava Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj,…) na odsúhlasenie, prípadne pripomienkovanie. Návrh bol zároveň verejne vyvesený a dostupný pre širšiu verejnosť, ktorá tiež mohla zaslať pripomienky. Okrem toho bol Návrh zadania predstavený na verejnom stretnutí.

Záverečným krokom tvorby zadania bolo vyhodnotenie pripomienok k zadaniu a vytvorenie Čistopisu zadania.

Etapa c). Koncepty urbanistickej štúdie

Koncepty sa práve vo fáze prerokovania. Do 22.2.2019 možno posielať pripomenky. Po vyhodnotení pripomienok príde k vydaniu súborného stanoviska mesta ku Konceptom na jeho základe bude spracovaný tzv. Návrh.

Príklady iných urbanistických štúdií podobného rozsahu

Urbanistické štúdie Rača: https://www.raca.sk/…die-mc-raca/
Urbanistická štúdia Zlaté Piesky: http://www.bratislava.sk/…y/d-11021514
Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku: http://www.bratislava.sk/…u/d-11022481
Urbanistická štúdia mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka: http://bratislava.sk/…/p1=11050207

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606