Pripomienkovanie zadania urb. štúdie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje začatie obstarávania a prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka, ktoré sa uskutoční v súlade s ustanoveniami stavebného zákona

Verejné prerokovanie Zadania spolu s prezentáciou Analýzy a problémov súčasného stavu územia a odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 28.2.2018 o 17­.00 hod, v priestoroch galérie Archa na Uršulínskej 6.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., autorizovaný architekt SKA 0068 a kol.. Obstarávanie urbanistickej štúdie zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Miroslavy Valkovej, reg. č. 300.

Urbanistická štúdia – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky sa zaoberá prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka a návrhom zmien a doplnkov ÚPN 2007 HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov v danej lokalite. Obsah a rozsah urbanistickej štúdie je určený v zadaní, ktoré je predmetom verejného prerokovania.

Zadanie Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka je zverejnený na webovej stránke obstarávateľa http://www.bratislava.sk/…/p1=11050194 a je tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava.

Svoje pripomienky k predloženému zadaniu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 19.3.2018 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na architekt@bratislava.sk

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606