Aktuálne možnosti zapojenia sa

Práve teraz prebieha vyhodnocovanie dotazníka pre širokú verejnosť, ktoré vám čoskoro predstavíme. Najbližšie stretnutie s verejnosťou je plánované v septembri 2018.

Ďalšie kroky v participácii

V roku 2018 prebieha participácia ku Konceptom riešenia urbanistickej štúdie. Tieto budú prerokované a následne príde k vypracovaniu Návrhu urbanistickej štúdie a k jeho pripomienkovaniu (dotknutými orgánmi verejnej správy a verejnosťou) a na záver k prerokovaniu Návrhu Mestským zastupiteľstvom.

Plány zapojenia verejnosti v roku 2018

 • Plánovacie cykloprechádzky a workshopy k tvoriacim sa konceptom urbanistickej štú­die
 • Verejné diskusie
 • Výstava fotografií a pripravovaných konceptov štúdie
 • Pripomienkovanie Návrhu urbanistickej štúdie (pred jej prijímaním v Mestskom zastupiteľstve)

V roku 2018 sa zatiaľ udialo

 • Dotazník pre širokú verejnosť (od 8.2. do 20.3.2018), ktorého výsledky boli spracované do výslednej správy s odporúčaniami verejnosti
 • Pripomienkovanie Návrhu zadania štúdie od 12.2. do 19.3. 2018, s verejný prerokovaním zadania dňa 28.2. 2018
 • Debaty v ARCHA 14.3 a 15.3.2018
 • Odborné stretnutie formou cykloprechádzky so zástupcami odbornej a organizovanej verejnosti na témy Mobilita 3.7.2018 a Zeleň 4.7.2018, a stretnutie pre širšiu verejnosť 10.7.2018.

Okrem nami organizovaných akcií sme:

 • 1.3.2018 Pred­stavili urbanistickú štúdiu a participáciu k nej na v rámci Petržalských historických večerov na tému Aké chceme okolie električky v Petržalke?
 • 12.3.2018 Pre­zentovali projekt participácie k Chorvátskemu na konferencii európskych „placemakerov“ Cities for All v švédskom Štokholme, kde sme zároveň viedli jednu z diskusných skupín na workshope Celebrating examples from Southern and Eastern Europe.
 • 12.6.2018 Pre­zentácia projektu Participácie k Petržalskej osi a ďalších projektov pod vedením UHA delegácii pražských urbanistov združených v projekte Bieno

Schéma participácie pri priebehu urbanistickej štúdie

Participácia v roku 2017

V roku 2017 sa zbierali podnety, ktoré boli využité ako pre tvorbu Zadania urbanistickej štúdie. Boli použité ako vstupy pri definovaní Cieľov zadania urbanistickej štúdie a budú ďalej tvoriť podnety pre návrhové fázy urbanistickej štúdie (pre Koncepty a Návrh urbanistickej štúdie).

Workshopy s odbornou verejnosťou

Prerušený participačný proces sa znovu rozbehol začatí prác na urbanistickej štúdii a reálnosti využitia jeho výstupov. (tj. po ukončení verejného obstarávania na spracovateľa štúdie a podpísaní Zmluvy o dielo k Urbanistickej štúdii – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, MAGST 17 00081, v marci 2017).

V období apríl – jún 2017 začal Útvar hlavnej architektky odbornú časť participácie – Workshopy s odborníkmi na témy:

 • Zeleň a životné prostredie – 25.4. 2017
 • Architektúra, urbanizmus a verejné priestory – 9.5. 2017
 • Mobilita – 17.5. 2017

Workshopy viedli Ing. M. Šveca a Ing.arch. Z. Paulíniovej a výstupy z workshopov spracovali Ing.arch. Z. Paulíniová a Ing.arch V. Kiseľová.
Výstup z workshopov bol prezentovaný zúčastneným odborníkom na Sumarizačnom stretnutí 28.6. 2017 a bol spracovaný do finálneho dokumentu „Participácia verejnosti – Kľúčové výstupy z odborných workshopov 2017“, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Terénny dotazník

Súčasne Útvar Hlavnej architektky realizoval základný prieskum verejnej mienky v teréne, ktorý mal za cieľ zistiť aktuálne názory obyvateľov a ich informovanosť. Jeho výsledky slúžia ako podklad pre práve prebiehajúci Dotazníkový prieskum verejnej mienky.

Terénny dotazník sa zameriaval sa na mapovanie potrieb obyvateľov a návštevníkov územia, vnímanie územia a informovanosť o tom čo je v danej lokalite naplánované. Bol realizovaný priamym dopytovaním v okolí Chorvátskeho ramena, Draždiaka a Sadu J. Kráľa a na Dostihovej dráhe v Petržalke v dňoch 17.6., 17.8., 18.8., 23.8., 24.8., 30.8. a 31.8. 2017. Zozbieralo sa 108 vyplnených dotazníkov od vyše 150 ľudí, kedže mnohí zapojení boli dvojice a skupiny. Odpovede zozbierané v teréne boli roztriedené podľa opakujúcich sa tém a najčastejších vyjadrení – tieto sa následne premietli do výberu odpovedí v dotazníku pre širokú verejnosť.

Začiatok participácie pre okolie Petžalskej osi

Prvé kroky

Ako prvé boli ešte roku 2013 (24.6. 2013) verejnosti predstavené a dané na pripomienkovanie súťažné podmienky verejnej anonymnej ideovej urbanistickej súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Pripomienky sa následne zapracovali do súťažných podmienok.

Následne boli v rámci participačného procesu v roku 2014/2015 uskutočnené tzv. Hĺbkové rozhovory – prieskum názorov založený na rozhovoroch s mienkotvornými osobnosťami Petržalky, ktorý pomohol zhodnotiť silné a slabé stránky územia a zmapovať predstavu o participatívnom rozvoji územia.

© Hlavné mesto SR Bratislava, Útvar hlavnej architektky, mail: participacia@bratislava.sk, Tel: +421 2 5935 6606